وبگاه شخصی علی مویدی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: علی
نام خانوادگي: مویدی
دانشكده: صنایع غذایی
گروه آموزشي: علوم و صنایع غذایی
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك:تحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيعلوم و مهندسی صنایع غذایی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1382-1386 
كارشناسي ارشدعلوم و صنایع غذایی -بیوتکنولوژی دانشگاه تهران ایران 1387-1389 
دكتريعلوم و صنایع غذایی - بیوتکنولوژی غذایی دانشگاه تهران ایران 1390-1394  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: تولید، تعیین خصوصیات و خالص سازی پپتیدهای زیست فعال از پروتئین های ضایعات گوجه فرنگی با استفاده از سامانه تخمیری
English: Production, Characterization and purification of bioactive peptides obtained from tomato waste proteins using fermentation system

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استادیار   1/7/1394 ادامه دارد   تخصص اصلی


بیوتکنولوژی غذایی
1-تخمیر میکروبی و تولید غذاها و مکمل های فراسودمند
2-تولید، خالص سازی و شناسایی پپتیدهای زیست فعال
3-تولید و خالص سازی آنزیم ها و متابولیتهای میکروبیآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


  بازديد : 24850
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان